Stanovy FORMELA z.s.

Stanovy spolku Formela

 

Článek I

Název a sídlo spolku

Název spolku: Formela z.s. (dále jen: spolek)

Sídlo: Mánesova 72/1647, Praha, 120 00


 

Článek II

Právní forma a postavení spolku

 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu

 2. Spolek je právnickou osobou

 3. Spolek je zřízen na dobu neurčitou


 

Článek III

Cíle činnosti spolku

Hlavními formami činnosti, které spolek vykonává zájmově a bez záměru se jimi jakýmkoli způsobem obohatit, je zejména:

 1. Osvěta kulturního dědictví

 2. Podpora vzdělávání dětí předškolního a školního věku, studentů a další veřejnosti v oblasti kulturní

 3. Podpora absolventů uměleckých škol

 4. Výroba, rozmnožování a distribuce amatérského filmu

 5. Organizace a realizace divadelních představení

 6. Podpora uměleckých dovedností dětí školního věku, studentů a další veřejnosti


 

V souladu se stanovenými cíli může spolek vyvíjet i některé vedlejší činnosti (pronájem, půjčování a prodej hmotného i nehmotného majetku spolku, umístění reklamy). Jejich jediným účelem je získání prostředků pro realizaci činností hlavních.


 

Článek IV

Členství

 1. Členem spolku může být občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a cíli spolku.

 2. O přijetí člena spolku rozhoduje Členská schůze.

 3. Členství zaniká:

 1. Vystoupením člena písemným oznámením Předsedovi spolku

 2. Rozhodnutím Členské schůze

 3. Úmrtím člena

 4. Zánikem spolku

 1. Člen má právo:

  1. Účastnit se zasedání Členské schůze

  2. Podílet se na činnosti spolku

 2. Člen má povinnost:

  1. Dodržovat stanovy spolku

  2. Jednat v souladu s cíli tohoto spolku


 

Článek V

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Členská schůze

 2. Předseda spolku


 

Článek VI

Členská schůze

 1. Je přístupná všem členům spolku

 2. Je tvořena všemi členy spolku

 3. Schvaluje změny stanov

 4. Je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny členů

 5. Volí ze svého středu Předsedu spolku na dobu pěti let.


 

Článek VII

Předseda spolku

 1. Je statutární orgán spolku

 2. Je nejvyšší orgán spolku

 3. Zodpovídá za hospodaření spolku

4. Volí si svého zástupce z členů spolku, který jej bude zastupovat ve věcech předsedou mu určených

 

 

Článek VIII

Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s hmotným i nehmotným majetkem

 2. Zdroji majetku jsou zejména:

 1. Dary a příspěvky fyzických a právnických osob

 2. Příspěvky a dotace od městského úřadu a grantových organizací

 3. Vlastní majetek

 4. Příjmy z vedlejších činností vykonávaných v souladu s posláním a cíli spolku. Příjmy z vedlejších činností slouží zásadně k zabezpečení činností hlavních.

 1. Za hospodaření spolku zodpovídá Předseda spolku

 2. K výdajům spolku dochází při realizaci záměrů v souladu s cíli spolku

 3. Veškeré příjmy z činností při naplňování cílů spolku slouží k dosažení cílů spolku


 

Článek IX.

Pracovněprávní vztahy

Spolek může přijímat zaměstnance do pracovního poměru nebo uzavírat dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce, případně uzavírat další dohody a smlouvy s fyzickými nebo právnickými subjekty v rámci platných předpisů.


 

Článek X.

Zánik spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Členské schůze.

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Předseda spolku o způsobu majetkového vypořádání.